Informatii din protopopiat

Dand click pe harta alaturata, veti putea fi informat in orice moment despre noutatile si evenimentele inregistrate pe teritoriul protopopiatului nostru.

Intrati in legatura directa cu informatia, actualizata la fiecare moment, din noua retea informatizata-web a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor.
Istoric

   Sfârşitul sec. al XIV-lea. După unele surse istorice, au fost înfiinţate Protopopiatele, ca forme de administrare religioasă a judeţelor din Ţara Românească.
   Începutul Sec.al XVII-lea – 1607.Atestarea sigură a Protopopiatului Ialomiţa, cu reşedinţa la Oraşul de Floci. Primul protopop cunoscut, Neagoslav de la Oraş, colaborator al lui Mihai Viteazul, care îl trimisese în anul 1599, înaintea campaniei sale în Transilvania, la biserica Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului. La 20 iulie 1607, Neagoslav scria în Oraşul de Floci un zapis pe care îl semna "popa Neagoslav protopopul".
   1716 1833. Protopopiatul Ialomiţa, cu reşedinţa la Urziceni.
   1833 1922. Protopopiatul Ialomiţa, cu reşedinţa la Călăraşi, sub jurisdicţia canonică a Arhiepiscopiei Bucureştilor. Dintre protopopi, sunt de menţionat: Iordache (1826), Andrei Dipota (1833), Dimitrie (1839), Zamfir (1840-1852), Ştefan (1853), Gheorghe Călărăşanul (1854), Anastasie (1855), Nicolae Alexandrescu (1895-1910) etc.
   1922, mai 10. Împărţirea fostei Protoierii Ialomiţa în două Protoierii, Călăraşi şi Urziceni, sub jurisdicţia canonică a Arhiepiscopiei Bucureştilor. Parohiile din Slobozia şi împrejurimi făceau parte din Protoieria Urziceni.
   1922, iunie 3. Reînfiinţarea Episcopiei Tomisului (Constanţei), în componenţa căreia a intrat şi judeţul Ialomiţa, cu cele două Protoierii, Călăraşi şi Urziceni.
   1932. Reorganizarea religioasă a judeţului Ialomiţa, în mai multe Protopopiate. Parohiile din Slobozia şi împrejurimi sunt incluse la Protopopiatul IV Cosâmbeşti. 
   1935. Protopopiatul Cosâmbeşti, cu reşedinţa în satul omonim, cuprindea 36 de parohii (Slobozia, Albeşti, Amara, Andrăşeşti, Brătianu, Borduşelu, Bueşti, Bora, Căzăneşti, Ciochina, Ciulniţa, Crunţi, Cosâmbeşti, Griviţa, Ivăneşti, Iazu, Marsilieni, Miloşeşti, Munteni-Buzău, Perieţi, Poiana, Pribegi, Principesa Elena, Reviga, Slobozia Nouă, Smirna, Traian, Valea Cioarei-bugetare; Constantin Brâncoveanu, Gimbăşani, Ghimpaţi, General Dragalina, Misleanu, Nicoleşti, Orezu, Rovine-extrabugetare), cea mai importantă fiind Slobozia. Protoiereu era Pr.Econom Marin Rădulescu.
   1938. Mutarea reşedinţei Protopopiatului de la Cosâmbeşti la Slobozia. Sediul Protopopiatului IV Slobozia s-a aflat, pentru câteva decenii, în clădirea (dărâmată în anul 2008) din incinta fostei Mănăstiri Sfinţii Voievozi, ctitoria lui Matei Basarab. Clădirea a găzduit în perioada interbelică atât cercurile preoţeşti, cât şi Căminul cultural şi muzeul.
   1944. Protopopiatul Slobozia cuprindea 35 de parohii, din totalul de 184 aflate în cuprinsul judeţului Ialomiţa. Protoiereu era P.C.Econom Petru Breteanu.
   1950, febr. – dec. Protoieria Slobozia trece sub jurisdicţia canonică a Episcopiei Buzăului, împreună cu celelalte protoierii ialomiţene.
   1951, 1 dec. Protoieria Slobozia trece sub jurisdicţia canonică a Arhiepiscopiei Bucureştilor, în componenţa căreia va rămâne până în anul 1993.
   1968. Reînfiinţarea judeţului Ialomiţa, pentru prima dată cu reşedinţa la Slobozia. Protopopiatul Slobozia, cu sediul pe str. Mânăstirii nr.1, cuprindea 52 de parohii şi 1 filială, deservite de 68 de preoţi.
   1993. Odată cu înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Protoieria Slobozia intră sub jurisdicţia acesteia, împreună cu celelalte protoierii din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi.
   1995. Protoieria Slobozia avea 51 de parohii. Protopop: P.C.Pr.Ion Florea.
   2003. Protoieria Slobozia avea 64 de parohii, 3 mănăstiri şi deservea religios Penitenciarul Slobozia. Protopop: P.C.Pr. Dumitru Drăghici.
   2009. În prezent, Protoieria Slobozia are în componenţă 68 de parohii (Sfântul Ilie – Slobozia,Sfântul Evanghelist Matei – Slobozia, Buna Vestire – Slobozia, Naşterea Maicii Domnului – Slobozia, Sfântul Gheorghe – Slobozia, Sfântul Dimitrie – Slobozia, Sfântul Nicolae – Slobozia Nouă, Sfinţii Brâncoveni – Slobozia Nouă, Bora, Albeşti, Sfântul Nicolae – Amara, Schimbarea la Faţă – Amara, Andrăşeşti, Balaciu, Borduşelu, Bucu, Buieşti, Căzăneşti, Ciochina, Ciulniţa, Cocora, Colilia, Constantin Brâncoveanu, Copuzu, Cosâmbeşti, Crăsani, Crunţi, Dimieni, Dumitreşti, Frăţileşti, Fundata, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, Gimbăşani, Griviţa, Gura Văii, Iazu, Ivăneşti, Marsilieni, Mărculeşti, Miloşeşti, Mircea cel Bătrân, Misleanu, Sfinţii Arhangheli – Munteni-Buzău,Sfântul Ilie – Munteni-Buzău, Naşterea Maicii Domnului – Munteni-Buzău, Murgeanca, Nicoleşti, Ograda, Orboieşti, Orezu, Păltiniş, Perieţi, Piersica, Pitişteanu, Poiana, Popeşti, Reviga, Rovine, Sărăţeni, Scânteia, Smirna, Stejaru, Sudiţi, Tovărăşia, Sfântul Dumitru – Traian, Sfântul Niceta de Remesiana – Traian, Valea Ciorii), 5 mănăstiri şi schituri (Sfinţii Voievozi Slobozia, Balaciu, Crăsani, Amara şi Frăţileşti-Sudiţi), asigurând şi serviciul religios la două instituţii (Penitenciarul Slobozia şi Spitalul Judeţean Ialomiţa). Protopop: P.C.Pr. Dumitru Drăghici.

   Protoierie şi protopop – Definire şi atribuţiuni
   Protopopiatul (Protoieria) este o unitate bisericească administrativă care cuprinde mai multe parohii arondate de pe teritoriul aceleiaşi eparhii.
   Protopopul (Protoiereul) este preotul conducător al protopopiatului şi al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele Chiriarhului.
   Protopopul are următoarele atribuţii exercitate prin mandat, în numele Chiriarhului:
   – îndrumă, coordonează şi supraveghează activitatea bisericească a parohiilor şi filiilor din protopopiat;
   – inspectează, cel puţin o dată pe an, parohiile, filiile şi aşezămintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vieţii religioase, morale şi sociale a parohienilor;
   – verifică registrele contabile, arhiva şi biblioteca, starea bisericii, a clădirilor bisericeşti, a cimitirelor, precum şi a altor bunuri bisericeşti;
   – înscrie în registrul de inspecţie al parohiei procesul-verbal amănunţit privind constatările făcute. O copie a acestuia se înaintează Centrului eparhial, cu raport şi propuneri, iar al treilea exemplar rămâne la protopopiat;
   – supraveghează şi îndrumă activitatea catehetică, misionar-pastorală, culturală şi social-filantropică a preoţimii, astfel ca aceasta să se desfăşoare în conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare bisericeşti, cu hotărârile Sfântului Sinod şi ale organismelor eparhiale;
   – întocmeşte şi prezintă anual Permanenţei Consiliului Eparhial situaţia privind bunurile mobile şi imobile proprietăţi ale parohiilor şi filiilor din cuprinsul Protopopiatului;
   – urmăreşte ca ordinele şi dispoziţiile autorităţilor superioare bisericeşti să fie transmise la timp unităţilor şi personalului bisericesc din Protopopiat şi să fie aduse la îndeplinire;
   – face propuneri Chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoţi, diaconi şi cântăreţi bisericeşti;
   – aproba preoţilor şi diaconilor din protopopiat până la 8 zile pe an din concediul legal de odihnă, asigurând suplinirea parohiei cu un alt preot şi informând despre aceasta Centrul eparhial;
   – aproba concediul de odihnă personalului neclerical de la parohii şi protopopiat, iar pentru personalul clerical înaintează Centrului Eparhial spre aprobare planificarea concediului anual de odihnă;
   – întocmeşte un raport anual general despre întreaga viaţă bisericească din protopopiat, pe care îl înaintează Chiriarhului şi îl face cunoscut preoţilor din protopopiat la prima conferinţă administrativă din fiecare an;
   – avizează asupra tuturor lucrărilor organismelor parohiale, care urmează a fi supuse aprobării organismelor eparhiale;
   – susţine acuzarea în cauzele aflate pe rolul Consistorului Disciplinar Protopopesc;
   – coordonează, supraveghează şi răspunde de activitatea Cancelariei administrative a protopopiatului, în conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare, cu dispoziţiile date de conducerea eparhială şi cu normele legislaţiei civile în vigoare;
   – întocmeşte trimestrial un raport pastoral-misionar şi financiar privind activitatea protopopiatului, pe care îl înaintează pentru aprobare către Permanenţa Consiliului Eparhial;
   – întocmeşte bugetul anual al protopopiatului şi îl prezintă spre aprobare Permanenţei Consiliului Eparhial;
   – propune Chiriarhului acordarea de ranguri şi distincţii de vrednicie clericilor şi credincioşilor merituoşi;
   – îndeplineşte orice alte atribuţii date de organismele eparhiale sau de Chiriarh pentru bunul mers al vieţii bisericeşti.
   Protopopul este, pe teritoriul protopopiatului sau, reprezentantul oficial al Centrului Eparhial faţă de autorităţile publice locale şi faţă de terţi şi îndeplineşte sarcinile ce-i sunt atribuite prin prezentul Statut, regulamentele bisericeşti şi alte dispoziţii în vigoare. În această calitate lucrează cu încuviinţarea Chiriarhului pe care îl informează, în prealabil, asupra problemelor respective.

Protoieria Slobozia

© 2018 - Retea web Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Un concept Lacasuri Ortodoxe®. Powered by NETCreator
NETCreator